NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Klauzula informacyjna, Rozporządzenie RODO » Rekrutacja ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


REKRUTACJA

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Joanny Beretty Molli w Krakowie prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Podstawę prawną stanowi Statut Szkoły.
1. Sekretariat Szkoły przyjmuje zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej do 19 stycznia 2018 r.
2. Po tym terminie dokumenty mogą być przyjęte tylko za zgodą Dyrektora Szkoły.

Wymagane na tym etapie dokumenty:
- Wypełniony kwestionariusz kandydata, opinia księdza proboszcza z parafii zamieszkania lub innego duszpasterza znającego rodzinę, opinia wychowawcy przedszkola o dziecku.
- W ramach postępowania kwalifikacyjnego dzieci obowiązkowo muszą wziąć udział w zajęciach rekrutacyjnych.

Zajęcia te odbędą się w 3 marca 2018 r.(sobota) w grupach 5-6 osobowych.
- Rozmowy wstępne z rodzicami planowane są 26- 28 lutego oraz 1-2 marca 2018 r.
- W przypadku dużej ilości zgłoszeń zostaną ustalone dodatkowe terminy rozmów z rodzicami i zajęć z dziećmi.
- Wstępna lista dzieci przyjętych do klas pierwszych zostanie ogłoszona 12 marca 2018 r.
- Rodzice dzieci wpisanych na wstępną listę mają obowiązek potwierdzić chęć zapisu dziecka do Szkoły do 26 marca 2018 r.

W przypadku braku takiego potwierdzenia dziecko zostanie skreślone ze wstępnej listy, a na jego miejsce zostanie wpisane kolejne dziecko z listy rezerwowej.
- Ostateczną listę uczniów przyjętych do szkoły ustala Dyrektor. Zostanie ona ogłoszona 13 kwietnia 2018 r.
- Do końca maja należy dostarczyć do sekretariatu bilans sześciolatka, dwa zdjęcia, informację o gotowości szkolnej.
- 14 czerwca 2018 r. odbędzie się uroczyste przyjęcie dzieci do szkoły (uroczystość dla dzieci i ich rodziców).


ZASADY PRZYJĘCIA UCZNIÓW DO KLASY SIÓDMEJ
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Joanny Beretty Molli w Krakowie przyjmuje uczniów do klasy siódmej w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

1. Sekretariat szkoły przyjmuje zgłoszenia uczniów do klasy siódmej do 18 maja 2018 r.
2. Prawo przyjęcia do klasy siódmej mają uczniowie, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uzyskają świadectwo ukończenia szóstej klasy szkoły podstawowej.
3. W roku szkolnym 2018/2019 planowane jest otworzenie dwóch klasy siódmych, w których liczba uczniów nie będzie przekraczała 24 osób.

Wymagania wobec kandydata w pierwszym etapie przyjęcia :
- złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do siódmej klasy Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Joanny Beretty Molli w Krakowie: osobiście w sekretariacie lub przesłanie go drogą elektroniczną (kwestionariusz do pobrania także w sekretariacie)
- przekazanie opinii proboszcza, katechety lub innego duszpasterza,
- przekazanie wykazu ocen uzyskanych na półrocze w kl. VI,
- rozmowy klasyfikacyjne z rodzicami i uczniami (prowadzone przez dyrektora, prefekta, pedagoga, wychowawcę) – o terminie spotkania poinformuje sekretarz szkoły.

Drugi etap przyjęcia ucznia do klasy siódmej:
- dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szóstej klasy szkoły podstawowej 22.06.2018 r., w godz. 10.00-18:00, dwóch zdjęć legitymacyjnych,
- ogłoszenie listy przyjętych uczniów - 25.06.2018 r. do godz. 12:00, (listy w gablocie przy wejściu do szkoły, przesłanie informacji rodzicom drogą mailową),
- zebranie informacyjne dla uczniów i ich rodziców - 20.06.2018 r godz. 17:30. Nieobecność na zebraniu, bez wcześniejszego powiadomienia, oznacza skreślenie z listy uczniów przyjętych.


Pani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!