szkoła podstawowa joanna mola

Projekty


PROJEKT „NASZA SZKOŁA – START UP W PRZYSZŁOŚĆ !”

Od 1 czerwca 2020r. Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Joanny Beretty Molli w Krakowie realizuje projekt „Nasza szkoła - start up w przyszłość!”” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, typ projektu A. Okres realizacji projektu: 01 czerwca 2020 r. – 31 grudnia 2021 r. Wartość projektu: 2 502 596,27 zł Współfinansowanie UE:2 127 206,82zł Celem Projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u uczniów (w tym wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi - z wyłączeniem uczniów zdolnych, w tym w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych) oraz kompetencji i umiejętności zawodowych u nauczycieli szkół. Projekt realizowany jest przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pełniącą rolę Lidera Projektu we współpracy z Partnerami: Partner1: Caritas Archidiecezji Krakowskiej – będący organem prowadzącym dla:

- Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej, ul. Łokietka 60, 31-334 Kraków;
- zespołu szkół im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie, ul. Pędzichów 13, 31-152 Kraków:
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie, Katolicka Szkoła
Podstawowa im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie;
- Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Joanny Beretty Molli w Krakowie, ul. Stelmachów
137, 31-349 Kraków.

Partner 2: Stowarzyszenie – Szkoła przy Malborskiej – będący organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej im. Bł. Celiny Borzęckiej w Krakowie, ul. Malborska 98, 30-624 Kraków.
Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

 • Zajęcia, których celem jest m.in. szerzenie wiedzy na temat uprawnień i obowiązków obywatelskich, pobudzenie poziomu społecznej aktywności i wrażliwości uczniów, jak i kreatywność i przedsiębiorczość.
 • Zajęcia dodatkowe dla uczniów, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z zakresu podstaw programowania, umiejętności matematycznych (w tym z elementami logiki elementarnej) i TIK z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia pracowni.
 • Zajęcia dodatkowe dla uczniów, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z zakresu umiejętności matematyczno – przyrodniczych i TIK z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia pracowni z elementami nauki podstaw fotografii przyrodniczej.
 • Zajęcia terenowe i wycieczki mające na celu zwiększenia zainteresowania uczniów naukami matematyczno – przyrodniczymi i nauką metodą eksperymentu.
 • Zajęcia dodatkowe dydaktyczno – wyrównawcze i rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi
 • potrzebami edukacyjnymi.
 • Konsultacje z psychologiem oraz warsztaty z tematyki rozwoju umiejętności uczenia się oraz rozwijające umiejętności radzenia sobie z emocjami dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Szkolenia dla nauczycieli nauczania początkowego oraz dla nauczycieli wszystkich poziomów nauczania na temat prowadzenia zajęć z wykorzystaniem e-materiałów dydaktycznych w podziale na różne przedmioty i poziomy nauczania.
 • Studia podyplomowe dla nauczycieli.
 • Indywidualny i grupowy coaching dla nauczycieli.
 • Warsztaty dla nauczycieli z radzenia sobie ze stresem, zapobiegające wypaleniu zawodowemu.
 • Indywidualne konsultacje z obszaru doradztwa edukacyjno – zawodowego.
 • Spotkania uczniów z przedsiębiorcami, ukierunkowane na promowanie aktywnej, proinnowacyjnej postawy w życiu zawodowym.

Efektem projektu jest nabycie/wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych po opuszczeniu programu przez 1391 uczniów (w tym wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi - z wyłączeniem uczniów zdolnych, w tym w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych) oraz nabycie/wzrost kompetencji i umiejętności zawodowych u 174 nauczycieli szkół.

Start

 

W najbliższym czasie

 

 

wakacje
Do wakacji pozostało